GDPR - Můj web

STANISLAV
PHOTOGRAPHY
POKORNÝ
Přejít na obsah
    
Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)
Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí.
Veškeré osobní údaje zpracovávám výlučně v souladu správními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.
Účelem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním služeb, produktů a návštěvou webových stránek   www.stanpokorny.com,  www.fotoworkshopy.eu. ,   
Hlavní zásady:
vyžaduji jen nezbytné minimum osobních údajů;
• osobní údaje vždy zpracovávám pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel;
• tyto údaje zpracovávám jen po nezbytně nutnou dobu  
• osobní údaje zpracovávám způsobem, který zajišťuje maximální možnou bezpečnost;
• transparentně Vás informuji o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním;
Nerozesílám žádná obchodní sdělení.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikování konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail, lokace nebo IP adresa).
Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) je:
Stanislav Pokorný, sídlem Radonice, Na Proutkách 281, PSČ 250 74
IČO: 125 01 093

Kontaktní telefon: +420 603 429 390
Kontaktní e-mail: stan.pokorny@seznam.cz

(dále jen „Správce“)
 
Shromažďuji a zpracovávám o vás osobní údaje přiměřeně účelu zpracovávání.  
K čemu vaše osobní údaje potřebuji?
1. Pro účel dotazů, připomínek či nezávazné poptávky ve věci mých služeb a produktů  zpracovávám z důvodů vyřízení dotazu či poptávky v nezbytném rozsahu některé z těchto osobních údajů:
• Jméno, příjmení, e-mail nebo telefon, případně další sdělené osobní a kontaktní údaje.
Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 1 roku od poslední komunikace.

2. Pro účely obchodních (služby či produkty) vztahů zpracovávám z důvodů plnění smluvních povinností v nezbytném rozsahu některé z těchto osobních údajů:
• Jméno, příjmení, kontaktní adresa a případně zasílací adresa, email, telefon, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.
Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

3. Pro účel daňové a účetní evidence zpracovávám zdůvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:
• Dokumenty daňové a účetní evidence.
Účetní dokumenty držím po dobu stanovenou daňovými a účetními předpisy.

4. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu mých právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
• Jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření.
Tyto osobní údaje budu držet 10 let.

5. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu mých právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
• Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.
Tyto osobní údaje budu držet po dobu 10 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce Stanislav Pokorný můžete podat námitku na výše uvedených kontaktních údajích.
Komu osobní údaje zpřístupňuji?
Osobní údaje poskytuji těmto příjemcům:
Pro účely účetní zpracovateli účetních dokladů.
Pro bezhotovostní platební styk využívám služeb Komerční banka a.s.
Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě mých pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.
Jaká jsou vaše práva?
Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držím.
Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete mne kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.
Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažu všechny osobní údaje, které identifikuji jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznám vaši námitku proti zpracování.
Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a já neplním Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a já nebudu vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budu Vás informovat, pokud bych se rozhodl Vaše údaje dál používat.
Právo na přenositelnost údajů – pokud jste mi poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, mám povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.
Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.
Právo podat stížnost – buď na kontaktu mne jako správce nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Závěrečná ustanovení
Jako správce prohlašuji, že jsem přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jsem oprávněn tyto podmínky aktualizovat.
Aktuální verze bude vždy zveřejněna na tomto webu.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Stanislav Pokorný 2015-2018
Veškeré texty a fotogarfie podlehájí ochraně dle Autorského zákona.
Jakékoliv použití fotografií nebo textu bez souhlasu autora je trestné.
Návrat na obsah